சனி, 27 ஆகஸ்ட், 2011


FbNawpatu;fspd; epidTfs;.

(Nehu;Ntapy; FbNawpatu;fspd; epidTfis Nrfupj;J ghJfhj;J itf;Fk; jpl;lk;) xd;iw  Landslaget for local- og privatarkiv (LLP) epWtdk; eilKiwg;gLj;jptUfpd;wJ. ,j;jpl;lj;jpy; jkpou;fSk; ,ize;J nfhs;tjw;fhd re;ju;g;gk; fpilf;fg;ngw;Ws;sJ.
FbNawpatu;fspd; epidTfs; vDk; jpl;lkhdJ Nehu;Ntapy; FbNawpatu;fspd; tuyhw;iw mtu;fspd; ghu;itapD}lhfTk;> FuypD}lhfTk;> nrhy;yg;Nghfpd;wJ. ,j;jpl;lj;ijr; nraw;gLj;j mjw;fhd Mjhuq;fs; Mtzq;fshfj;Njit!
,j;jpl;lj;ij eilKiwg;gLj;Jtjw;F Nehu;Ntapy; FbNawpa jkpou;fspd; epidTfisr; Nrfupg;gjw;F jkpou; ts MNyhrid ikak; (T R V S) Landslaget for local- og privatarkiv (LLP) cld; ,ize;J nraw;gLfpd;wJ. vdNt cq;fsplk; ,Uf;Fk; epidTg;gjpT Mtzq;fis vk;Kld; njhlu;Gnfhz;L vk;kplk; juyhk;> my;yJ fPo;fhZk; KftupAld; njhlu;G nfhz;L Neubahf mtu;fsplKk; toq;fyhk;. vdNt ,j;jpl;lj;jpy; midtUk; ,ize;J nfhs;tjw;fhd topfSk; ,Uf;fpd;wd> xt;nthUtUk; jk;ik ,izj;Jf; nfhs;sNtz;ba NjitAk; ,Uf;fpd;wJ.

vt;tifahd Mtzq;fs; Njit.

1.   fbjq;fs; my;yJ fbjq;fspd; gpujpfs;:
jhafj;jpypUe;J cq;fSf;Nfh my;yJ cq;fSf;F neUq;fpatu;fspw;Nfh te;j fbjq;fs;. ePq;fs; mDg;gpa fbjq;fs;> gpujp vLj;jpUg;gpd; mijAk; ,izj;Jf;nfhs;syhk;.

2.   ehl;Fwpg;Gfs; my;yJ NtW Fwpg;Gfs;:
ePq;fs; Nehu;Ntapy; vOjpait.

3.   ftpijfs;> fijfs;:
Nehu;Ntapy; FbNawpaNghJ fpilj;j mDgtq;fs;> rpe;jidfs;> czu;Tfis mbgilahff; nfhz;L cUthdit.

4.   Gifg;glq;fs;:
Nehu;Ntapy; vLf;fg;gl;lit> cjhuzj;jpw;F FLk;gj;jpdUld; my;yJ ez;gu;fSld; epfo;e;j rpwpa> ngupa epfo;Tfs;> rk;gtq;fs;.

5.   xyp> xspg; gjpTfs;:
cq;fis ePq;fs; gjpT nra;jit> cq;fs; FLk;gj;jpd; my;yJ cq;fs; ez;gu;fspd; FLk;g epfo;Tfs; rhu;e;Njh my;yJ Nehu;Ntapy; epfo;e;j Kf;fpa epfo;Tfspd; gjpTfs;.

6.   Nkw;$wg;gl;litf;Fs; cs;slq;fhjit:
cq;fsplk; NtW gjpTfs; cjhuzj;jpw;F mikg;Gfspd; my;yJ rq;fq;fspy; ePq;fs; gq;Fgw;wpa gjpTfs; vd;W vJthf ,Ue;jhYk; vjpu;fhyj;jpw;fhf ghJfhf;f cjtp Njitg;gLfpd;wjh? vJthf ,Ue;jhYk; vk;ikj;njhlu;Gnfhs;Sq;fs;. mjD}lhf cq;fspd; gjpTfis ghJfhg;ghfTk;> ek;gpf;iff;FupajhfTk; Mtzg;gLj;Jtjw;F ehk; vt;tifapy; cjtyhk; vd;gij ,dk; fhzyhk;.

,t; Mtzq;fis Nrfupg;gjw;fhd Kf;fpa %d;W fhuzq;fs;:
1.   ,d;Wk; rpy tUlq;fspy; cq;fs; Nguf;Foe;ijfNsh my;yJ G+l;lg;gps;isfNsh cq;fis Nehf;fp Nfs;tp Nfl;fg;Nghfpd;wJ: Nehu;Ntapy; FbNawpaik vg;gb ,Ue;jJ? vd;d ele;jJ! vd;d nra;jPu;fs;? cq;fs; mDgtk; vt;thW ,Ue;jJ? vt;thW cq;fs; FLk;gj;jpdu;> ez;gu;fSld; njhlu;igg; NgzpdPu;fs; vd;W. midj;ijAk; Qhgfj;jpy; itj;jpUg;gJ fbdkhdJ. vkJ Qhgf rf;jp vk;ik Vkhw;wptpLk;. ,r; nraw;jpl;lj;jpd; %ykhf ehk; vkJ vjpu;fhyr; re;jjpapdUf;F vkJ Gyk; ngau; tho;tpidg;gw;wpa fUj;Jfis> Mtzq;fis ghJfhj;J mtu;fSf;F toq;fyhk;.

2. efurig> murhq;fk; vd;gd cq;fspd; Gyk;ngau; rk;gtj;ijg;gw;wpa Gs;sptpguq;fis kl;LNk itj;jpUf;fpd;wd. mj;NjhL cq;fshy; mtu;fSf;F Vw;gl;l rpf;fy;fs;> rthy;fs; mtw;iw vt;thW jPu;j;Jf; nfhz;lhu;fs; vd;Dk; Mtzq;fSk; cs;sd. Mdhy; cq;fspd; mDgtq;fs;> Qhgfq;fs; vd;gd mtu;fsplkpy;iy. mtw;iwg; gjpT nra;tJ cq;fspd; iffspNyjhd; cs;sJ.

3.   cq;fsplKs;s fbjq;fSk;> glq;fSk;> xspehlhf;fSk; kpfTk; ghjfhg;ghf ,Uf;fyhk;. Mdhy; nghUl;fs; fhyg;Nghf;fpy; kiwe;J Nghtij ePq;fs; mwptPu;fs;. cq;fsplk; tUq;fhyq;fspy; ,t; Mtzq;fs; kiwe;J NghFk; re;ju;g;gk; cz;L. vdNt x];Nyh efu Mtzg; ghJfhg;gfj;Jld; ,ize;J rpwg;ghd Kiwapy; ghJfhj;J cq;fs; vjpu;fhyr; re;jjpapdUf;F toq;Fq;fs;.

Nkyjpf tpguq;fspw;F x];Nyh efu Mtzg;ghJfhg;gfj;jpy; gzpGupAk; Elma Roslo it njhlu;G nfhs;Sq;fs;. (ellen.rosjo@kul.oslo.kommune.no)

ghJfhg;ghd Mtzg;gLj;jy; vkJ nghWg;G
cq;fsplkpUf;Fk; vOj;Jfs;> glq;fs;> xyp> xspg;gjpTfis vk;ikg;Nghd;w kw;wtu;fSld; gfpu;e;J nfhs;sNtz;Lk; vd;gNj vkJ tpUg;gk;. Mdhy; ahUld; ve;j Kiwapy; gfpu;e;J nfhs;s tpUk;Gfpd;wPu;fs; vd;w KbT cq;fs; iffspy;. ePq;fs; cq;fs; gjpTfis nghJg; ghu;itf;Fg; gfpu;e;J nfhs;s tpUk;ghtpl;lhy; mjw;Fupa kupahij nfhLg;Nghk;. vkJ Kf;fpa Nehf;fk; vjpu;fhyj;jpw;fhd ghJfhg;ghd Mtzg;gLj;jNy.

cq;fsplk; VNjDk; Nfs;tpfs; cs;sdth?
vk;NkhL njhlu;G nfhs;Sq;fs;!
cq;fspw;F ,j;jpl;lj;ijg; gw;wp my;yJ ,j;jpl;lj;jpw;Fs; cq;fis vt;thW ,izj;Jf; nfhs;tJ vd;gJ gw;wpa Nkyjpf jfty;fis mwpa Mtyhf ,Ue;jhy; ,j;jpl;lj;jpw;fhd nghWg;ghsu; Ida Tolgensbakk Vedeld vd;gtiu jaf;fkpd;wp njhlu;G nfhs;Sq;fs;.
Njhlu;GfSf;F:
njhiyNgrp: 22.92.51.32
kpd; mQ;ry;: mangfold@lokalhistori.no
re;jpg;G Kftup: Norsk lokalhistorisk institutt, Observatoriegata 1b
fbj Kftup: Postboks  8045 Dep., 0031 oslo
,iza Kftup: www.minnerframigrasjon.no